Trang chủ > Về trường

Lớp chọn lọc

DSC00274.JPG

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho sinh viên những khả năng toàn diện cần thiết để được nhận vào giáo dục đại học hoặc tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Thời gian : 1-2 năm

Thời gian nhập học sẽ vào tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười và tháng Một.

Giờ học : Thứ Hai-Thứ Sáu 09:00 - 12:20 hoặc 13:20 - 16:40

Yêu cầu Visa sinh viên

Lệ phí

Lớp học chữ Hán

Khóa học này được cung cấp để cho phép sinh viên học tiếp lên các trường sau đại học của các trường đại học Nhật Bản.

 

Thời gian nhập học sẽ vào tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười và tháng Một hàng năm.

Thời gian học sẽ là 2 năm, 1 năm 9 tháng, 1 năm 6 tháng hoặc 1 năm 3 tháng tùy theo thời gian nhập học, tương ứng.

 

Thông qua sự trợ giúp của các giáo viên giàu kinh nghiệm, khoảng 20% sinh viên của chúng tôi, những người cân nhắc việc nhập học vào giáo dục đại học! Chúng tôi cũng giúp sinh viên viết Đề xuất nghiên cứu và lý do chọn trường đó, và cả cách thực hiện các biện pháp cho phỏng vấn cá nhân.

 

Các lớp học được chia theo các mục tiêu của N1 ~ N5 của JLPT (Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật).

Lớp bổ sung

Khóa học này được cung cấp để cho phép sinh viên học tiếp lên các trường sau đại học của các trường đại học Nhật Bản.

 

Thời gian nhập học sẽ vào tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười và tháng Một hàng năm.

Thời gian học sẽ là 2 năm, 1 năm 9 tháng, 1 năm 6 tháng hoặc 1 năm 3 tháng tùy theo thời gian nhập học, tương ứng.

 

Thông qua sự trợ giúp của các giáo viên giàu kinh nghiệm, khoảng 20% sinh viên của chúng tôi, những người cân nhắc việc nhập học vào giáo dục đại học! Chúng tôi cũng giúp sinh viên viết Đề xuất nghiên cứu và lý do chọn trường đó, và cả cách thực hiện các biện pháp cho phỏng vấn cá nhân.

 

Các lớp học được chia theo các mục tiêu của N1 ~ N5 của JLPT (Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật).

Lớp JLPT

Khóa học này được cung cấp để cho phép sinh viên học tiếp lên các trường sau đại học của các trường đại học Nhật Bản.

 

Thời gian nhập học sẽ vào tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười và tháng Một hàng năm.

Thời gian học sẽ là 2 năm, 1 năm 9 tháng, 1 năm 6 tháng hoặc 1 năm 3 tháng tùy theo thời gian nhập học, tương ứng.

 

Thông qua sự trợ giúp của các giáo viên giàu kinh nghiệm, khoảng 20% sinh viên của chúng tôi, những người cân nhắc việc nhập học vào giáo dục đại học! Chúng tôi cũng giúp sinh viên viết Đề xuất nghiên cứu và lý do chọn trường đó, và cả cách thực hiện các biện pháp cho phỏng vấn cá nhân.

 

Các lớp học được chia theo các mục tiêu của N1 ~ N5 của JLPT (Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật).

Lớp EJU

Khóa học này được cung cấp để cho phép sinh viên học tiếp lên các trường sau đại học của các trường đại học Nhật Bản.

 

Thời gian nhập học sẽ vào tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười và tháng Một hàng năm.

Thời gian học sẽ là 2 năm, 1 năm 9 tháng, 1 năm 6 tháng hoặc 1 năm 3 tháng tùy theo thời gian nhập học, tương ứng.

 

Thông qua sự trợ giúp của các giáo viên giàu kinh nghiệm, khoảng 20% sinh viên của chúng tôi, những người cân nhắc việc nhập học vào giáo dục đại học! Chúng tôi cũng giúp sinh viên viết Đề xuất nghiên cứu và lý do chọn trường đó, và cả cách thực hiện các biện pháp cho phỏng vấn cá nhân.

 

Các lớp học được chia theo các mục tiêu của N1 ~ N5 của JLPT (Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật).